Phenylbromethylbenzenesulfonamid and phenylbromethylamin by Carl Leopold von Ende, 1893